barha ke mujh se rah-o-rasam ab wo sochte hai...

barha ke mujh se rah-o-rasam ab wo sochte
hai...

wohi bohat tha jo rishta dua aur salaam ka
tha...
Comments
0 Blogger Comments