Aasmanon Aur Zamin Ki Badshahat USSI Ki Hai,

Al_Quran: 
Aasmanon Aur Zamin Ki Badshahat USSI Ki Hai, Woh Hi Zindagi Deta Hai Aur Mot Bhi Aur Wo Her Cheez Per Qadir Hai 
(Hadeed,Ayat#2)
Comments
0 Blogger Comments