Aur Nasehat Karte Raho,

Al_Quran: 
Aur Nasehat Karte Raho, 
Ke Nasehat Mominon Ko Nafa Deti Hai. 

(Surah Zaariyaat#51, Ayat#55)
Comments
0 Blogger Comments